ปรับเกมธุรกิจรูปแบบใหม่ ให้ทันยุค AEC

triangleresearch.org

ในเวลานี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุคของ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ ทำให้สามารถติดต่อค้าขายกันได้อย่างไร้พรมแดน การเปลี่ยนเปลงครั้งใหญ่นี้ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของเงินทุน สินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานเสรี ซึ่งย่อมมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบต่อผู้ประกอบการไทย ดังนั้นการทันเกมธุรกิจของชาติอื่นๆจะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถก้าวต่อไปได้

การจะทำให้ธุรกิจอยู่รอดได้นั้นขึ้นอยู่กับการเรียนรู้

ความเข้าใจในธุรกิจของตนเอง เข้าใจคู่ค้า เข้าใจคู่แข่ง และเข้าใจผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้การค้าขายยังทำได้อย่างง่ายดายขึ้น ตัวผู้ประกอบธุรกิจเองต้องรู้ด้วยว่าโลกไปถึงไหนแล้ว เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด AEC แม้ว่าประเทศจะรวมตัวกัน แต่ในแต่ละประเทศกลับมีความแตกต่างกันอย่างมากทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอาทิเช่น ภาษา ประเทศในกลุ่มอาเซียนมีภาษาพูดหลากหลายคิดเป็น 17% ของภาษาทั้งหมดในโลก มีความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นการเข้าใจถึงบุคลิกของแต่ละชาติย่อมเป็นแผนการตลาดที่ดี

การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันของแต่ละประเทศ ความต้องการสินค้าของแต่ละประเทศจึงมีความแตกต่างกัน ผู้ประกอบการในปัจจุบันต้องตอบรับความแตกต่างของผู้บริโภค รวมทั้งการสื่อสารทางการตลาดที่ต้องสื่อสารให้ผู้บริโภคได้เข้าใจ การทำการตลาดควรทำให้แต่ละประเทศแทนที่จะทำรวมๆกัน ความเข้าใจในวัฒนธรรมทั้งของประเทศคู่ค้าและของตัวเราเองช่วยทำการสื่อสารประสบความสำเร็จ

ประชากรต่างมีความต้องการสินค้าและบริการที่สูง

อีกทั้งทรัพยากรในประเทศไทยยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก ย่อมทำให้ประเทศเป็นที่หมายปองของนักลงทุนชาวต่างชาติ ด้วยความได้เปรียบจากหลายๆประการ นอกจากนี้ไทยยังมีการจ้างแรงงานได้ถูก มีความพร้อมทางด้านการขนส่ง และยังมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาทดแทนการใช้แรงงานคนในการผลิตสินค้า ทำให้ฐานการผลิตของประเทศต่างๆย้ายมาผลิตในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตามด้วยต้นทุนการผลิตที่สูงจะทำให้ผู้ผลิตได้รับผลกระทบด้านค่าใช้จ่าย ทางออกที่ดีของผู้ประกอบการคือการสร้างแบรนด์ของตนเอง